Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Danh Hưng
Ngày gửi: 13h:29' 04-02-2013
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN QUỐC OAI
ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN GIÁO DỤC
_______________________________________
Số : -TTr/ĐBGD
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
_________________________________________________________________________

Quốc Oai, ngày 24 tháng 01 năm 2013


TỜ TRÌNH
Đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý
diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
nhiệm kỳ 2015-2020
____________________________________

Kính gửi :
Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai;
Ban Tổ chức Huyện ủy Quốc Oai.


Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI;
Căn cứ Hướng dẫn 05-HD/TU ngày 05/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020;
Căn cứ Kế hoạch 60-KH/HU ngày 17/01/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020;
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan Giáo dục kính đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy xem xét, phê duyệt danh sách cán bộ đề nghị quy hoạch các chức danh diện Thường vụ Huyện ủy quản lý, nhiệm kỳ 2015-2020 (có danh sách kèm theo).
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan Giáo dục kính mong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy quan tâm, tạo điều kiện giúp Đảng bộ Khối Cơ quan Giáo dục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo./.


Nơi nhận:
Như đề gửi;
Bí thư, Phó BT Đảng bộ;
Lưu VT.
TM. BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

Nguyễn Văn Phương