Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Thị Thu Hà)
  • (Nguyễn Kim Dung)
  • (Nguyễn Chí Luyện)
  • (Nguyễn Anh Tú)
  • (Nguyễn Thị Hải Yến)
  • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    IMG_7669.PNG IMG_7564.JPG IMG_7567.JPG IMG_7662.PNG IMG_7674.PNG IMG_7632.JPG Trim5B326462CFC640D184AFF91CEDF1A250.flv IMG_7676.PNG IMG_7649.JPG IMG_7667.PNG IMG_7661.JPG IMG_7670.PNG IMG_7675.PNG IMG_7673.PNG IMG_7579.JPG IMG_7665.PNG IMG_20170616_132837.jpg 20170531_142324.jpg 20170531_162119.jpg 20170530_080900.jpg

    Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nhữ Thị Thủy
    Ngày gửi: 22h:18' 13-03-2017
    Dung lượng: 27.5 KB
    Số lượt tải: 47
    Số lượt thích: 0 người
    PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
    TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
    Số: 15/KH-MNMH
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 3 năm 2017
    
    
    KẾ HOẠCH
    Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
             
    Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-PGD&ĐT ngày 10/03/2017 của Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017. Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 như sau:
    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
    1. Mục đích:
    - Thực hiện công tác cải cách hành chính của trường mầm non Mỹ Hưng năm 2017, là xây dựng công tác quản lí trường học đảm bảo, vững mạnh, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên có phẩm chất, năng lực và trình độ phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân, phụ huynh, học sinh; tạo môi trường cho các tổ chức, cá nhân tuân thủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục.
              - Thực hiện cải cách hành chính đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể và các bộ phận trong nhà trường.
    - Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi và minh bạch cho các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực giáo dục.
    - Đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh.
    - Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC nhà trường.
    2. Yêu cầu:
    - Đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai CCHC;
    - Hiệu trưởng triển khai đầy đủ các nội dung về công tác CCHC và công tác kiểm soát TTHC theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT Thanh Oai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường.
    - Việc triển khai thực hiện công tác CCHC phải đảm bảo thời gian, chất lượng, nội dung nhiệm vụ được phân công; đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong nhà trường.
    II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.
    1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
              - Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm về lĩnh vực giáo dục.
              - Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT về kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính tại đơn vị mình.
    - Hiệu trưởng tiến hành xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính tại đơn vị và triển khai thực hiện trong đầu quý I/2017, tăng cường công tác quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời qua đó tạo sự đồng bộ, chuyển biến tích cực hơn đối với công tác Cải cách hành chính, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.
    - Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, Hiệu trưởng có trách nhiệm tự tổ chức kiểm tra đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và báo cáo Phòng GD&ĐT về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính của đơn vị.
    - Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến toàn thể CB,GV,NV và phụ huynh trong Nhà trường.
    2. Cải cách thể chế:
    - Bộ phận chuyên môn được phân công chủ động nghiên cứu các Thông tư về soạn thảo văn bản hành chính, phối hợp già soát các văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ, Thành phố liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT, phát hiện các nội dung bất cập, hạn chế để kiến nghị bổ sung thay thế. 
              - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của trường đúng theo Điều lệ của trường mầm non.
              - Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát Quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2017 tại đơn vị.
    - Xây dựng và hoàn thiện các quy chế phối hợp giữa Phòng GD&ĐT với Nhà trường để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
     
    Gửi ý kiến