Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  5_b.jpg 5_c.jpg 5_A.jpg 2_C.jpg 2_B.jpg 100_0215.JPG 100_0202.JPG 100_0318.JPG 100_0317.JPG 100_0171.JPG 100_0223.JPG 100_0221.JPG 100_0232.JPG 100_0208.JPG 100_0249.JPG 100_0218.JPG 100_0203.JPG 100_0203.JPG 100_0192.JPG 100_0164.JPG

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Đề thi khảo sát giữa kì II năm học 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Hà Thanh
  Ngày gửi: 21h:57' 19-03-2017
  Dung lượng: 76.5 KB
  Số lượt tải: 413
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS TAM HƯNG
  
  
   Họ và tên:……………………………..
  Lớp: 6….
  
  
  
  

  ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
  Môn: TIẾNG ANH 6
  Năm học: 2016- 2017
  Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
  CODE 1
  I. Choose the words which has underlined part pnonounced different from others: ( 4 x 0,25 = 1 mk)
  1. A. capital B. cook C. city D. vacation
  2. A. tennis B. ten C. soccer D. never
  3. A. breakfast B. seat C. eat D. teach
  4. A. usually B. fly C. thirsty D. hungry
  II.Select the best options: (10 x 0,25 = 2,5 mks)
  1.My father …………on the farm now.
  A. does
  B. doing
  C. is doing
  D. to do
  
  2. …………do you visit her? - Twice a year.
  A. How much
  B. How many
  C. How far
  D. How often
  
  3.What time …………you go to school?
  A. do
   B. does
  C. to do
  D. doing
  
  4.________ sport do you play?
  A. Who
  B. Which
  C. When
  D. Where
  
  5.He goes …………school every day.
  A. at
  B. in
   C. from
  D. to
  
  6. What is there…………lunch?
  A. in
  B. on
  C. with
  D. for
  
  7. How…………water do you drink a day?
  A. much
  B. many
  C. old
  D. far
  
  8. There are two bottles…………milk.
  A. in
  B. of
  C. at
   D. to
  
  9. Can I help you, sir? -…………….., thanks.
  A. Yes
  B. No
  C. Oh
  D. Good
  
  10. It’s never…………..in the winter.
  A. hot
  B. cold
  C. cool
  D. warm
  
  III. There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find and correct it. ( 4 x 0,5 = 2,0 mks)
  Where is Mrs. Pike come from? …………………………………..
  A B C D
  After he gets up, he gets dress. …………………………………..
  A B C D

  
  
  3. His sister is a good cooker. She works in a restaurant. ………………………………..
  A B C D
  4. My foot hurt after all that running. ………………………………..
  A B C D
  IV. Match a question in A with its answer in B ( 8 x 0,25 = 2,0 mks)

  A
  B
  
  1.What’s the weather like in the spring ?
  2.What weather do you like?
  3.What do you do when it’s hot?
  4.Who do you usually play badminton with?
  5.What are you doing?
  6. How do you go to school?
  7. Which sports do you play?
  8. Where do you go fishing?
  a. I usually play with my sister.
  b. I am learning English.
  c. It is warm.
  d. I go to school by bike
  e. I play soccer.
  f. I go fishing in the river near my house.
  g. I go swimming.
  h. I like cool weather.
  
  
  1………….
  2………….
  3………….
  4………….
  
  5………….
  6………….
  7………….
  8………….
  
  V. Read the text then answer the questions below : ( 5 x 0,5 = 2,5 mks)
  Today is Sunday. Mrs Hoa is having a small party tonight, so she goes to the market in the morning. She needs many things. She wants some meat, one kilo of fish, five hundred grams of beef. And she wants some vegetables. She needs three cans of peas and one kilo of tomatoes. She also wants ten cans of soda and four bottles of orange juice. She goes home by car.
  1. What is to day?
  -> ………………………………………………………………………………………………
  2. Where does Mrs Hoa go in the morning?
  -> ………………………………………………………………………………………………
  3. How many kilos of fish does she want?
  -> ……………………………………………………………………………………………....
  4. Does she want five kilos of beef?
  -> ……………………………………………………………………………………………....
  5. How does she go
   
  Gửi ý kiến