Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Zalo_636440189903701899.jpg FB_IMG_1506083159863.jpg FB_IMG_1506150059614.jpg 20171003_162244.jpg 20171003_162217.jpg 20171007_082500.jpg 20171007_083153.jpg 20171003_161350.jpg 20171003_160237.jpg 20170905_071812.jpg 20170905_073806.jpg 20170905_081433.jpg 20170905_082107.jpg 20171003_162959.jpg 20171003_163806.jpg 20171005_090925.jpg 20171007_094042.jpg 20170905_071810.jpg IMG_20171007_101744.jpg IMG_20171007_101524.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Đề thi khảo sát giữa kì II năm học 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Hà Thanh
  Ngày gửi: 21h:57' 19-03-2017
  Dung lượng: 64.0 KB
  Số lượt tải: 432
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS TAM HƯNG
  Họ và tên:.........................................
  Lớp 7.....
  (Code 1)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (Code 1) ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II
  MÔN: TIẾNG ANH 7(Năm học :2016- 2017)
  Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
  I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.(1mk).
  1. A. lived B. played C. visited D. filled
  2. A. famous B. nervous C. serious D. loud
  3. A. wrong B. weight C. wait D. weather
  4. A. high B. this C. fine D. night
  II. Choose the best answer to complete each sentence. (2mks).
  1. She ………to the park last Sunday.
  A. goes B. went C. is going D. will go
  2. ………is his weight?
  A. What B. When C. How D. Why
  3. I have a toothache. I’m going to see a……………
  A. teacher B. doctor C. nurse D. dentist
  4.………you do your homework last night?- Yes, I did.
  A. Do B. Did C. Are D. Will
  5. Nga looks tired. What’s the ……………with her ?
  A. wrong B. thing C. matter D. question
  6. Would you like...................lemon juice ?
  A. to drink B. drinking C. drank D. drink
  7. The doctor ……..…Hoa to know how high she is.
  A. fills B. asks C. weighs D. measures
  8. Mai’s neighbor takes care of people’ hair. She’s a..………
  A. dressmaker B. hairdresser C. dentist D. teacher
  III. Give the correct form of the verbs: (2mks)
  1.I (meet ) …………………my friends at the movie theater last night.
  2. Ha (go) …………………to the English club every Sunday. But last Sunday he (not go) ……………………..there, he went the city’s Museum.
  3. Don’t talk to the children. They (do)…………......……..their homework at the moment.  IV. Match a question with its answer (2mks)
  A
  B
  Answer
  
  1. What’s his age?
  2. Where does he live?
  3. What’s his weight?
  4. How tall is he?
  A. He’s 35 kilos.
  B. He’s 14.
  C. 1.55 meters.
  D. 10 Tran Phu street.
  1. ..................
  2. ..................
  3. ..................
  4. ..................
  
  V. Read then answer the following questions. (2mks)
  Binh was born in Hue, but now he lives in Ha Noi with his aunt and uncle. He went to
  Ha Noi five years ago. Now he studies at Le Quy Don school. In his new school, he has
  a lot of friends.Yesterday was his thirteenth birthday. He had a small party with his
  friends. They ate a lot of food and fruit. In the evening, Binh had a stomachache, so his
  aunt very worried. She took Binh to the hospital. The doctor said that Binh ate too much
  candy and fruit. Today, Binh has to stay at home.
  Questions:
  1. Where was Binh born ?
  -> ......................................................................................................................................
  2. Did Binh go to Ha Noi two years ago ?
  -> ......................................................................................................................................
  3. Which school does he go to now ?
  -> ………………………………………………………………………………………..
  4. What did Binh and his friends eat yesterday ?
  -> ......................................................................................................................................
  VI. Rearrange the words and phrase words to complete the sentences.(1mks)
  1. programs / What / TV / want / do / to / you / see?
  -> ………………………………………………………………………………...............
  2. ought / I / finish / to / this question / Math tomorrow / for.
  -> ………………………………………………………………………………...............


  ĐÁP ÁN TIẾNG ANH LỚP 7

  CODE 1.
  Ex1: ( 0,25 x 4= 1,0 mk)
  1
  2
  3
  4
  
  C. visited
   D. loud

  A. wrong
  B. this
  
  Ex:2 ( 0,25 x 8 = 2 mks)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  B
  A
  D
  B
  C
  A
  D
  B
  
  Ex: 3 (4x 0,5 = 2mks)
  1. met
  3. are doing
  
  2. goes / didn`t go
  
  
  Ex: 4 (4x 0,5 = 2mks)
  1-B
  2-D
   
  Gửi ý kiến