Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  FB_IMG_1506083159863.jpg FB_IMG_1506150059614.jpg 20171003_162244.jpg 20171003_162217.jpg 20171007_082500.jpg 20171007_083153.jpg 20171003_161350.jpg 20171003_160237.jpg 20170905_071812.jpg 20170905_073806.jpg 20170905_081433.jpg 20170905_082107.jpg 20171003_162959.jpg 20171003_163806.jpg 20171005_090925.jpg 20171007_094042.jpg 20170905_071810.jpg IMG_20171007_101744.jpg IMG_20171007_101524.jpg IMG_20171007_101513.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bài tập anh 6( Unit 1 )

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 20h:37' 07-10-2017
  Dung lượng: 45.5 KB
  Số lượt tải: 187
  Số lượt thích: 0 người
  PRACTICE TEST-UNIT1-ENGLISH 6

  I.Odd one out :
  1.A. morning B. afternoon C. evening D. bye
  2.A. fine B. good C. night D. old
  3.A. children B. we C. you D. I
  4.A. am B. say C. is D. are
  5.A. twenty B. twelve C. eight D. name
  II.Circle underlined part pronounced differently.
  1.A. name B. and C. thank D. am
  2.A. fine B. night C. nine D. six
  3.A. Hello B. How C. old D. bingo
  4.A. evening B. seven C. eleven D. twenty
  III.Multiple choice: Choose the correct words to complete the following sentences.
  1.“Hello.” - “ ……………”
  A. Hello B. Bye C. Goodbye D. Goodnight
  2.My name …………… Nam.
  A. am B. is C. are D. say
  3.How ……………?
  A. you is B. is you C. are you D. you are
  4.“……………” - “I’m twelve.”
  A. How old are you? B. How old you are? C. I’m eleven. D. How you are?
  5.Two x six = .
  A. twenty B. eleven C. twelve D. thirteen
  6.I …………… very fine, thank you.
  A. are B. is C. am D. All are correct
  7.Hello. …………… name is Quang.
  A. My B. I C. We D. You
  8.This …………… Linh.
  A. are B. is C. am D. (
  9.How are you? ~ We are……………, thanks.
  A. five B. hi C. name D. fine
  10.Good……………, children.
  A. hello B. hi C. morning D. greeting
  11……………fine, thank you.
  A. We’re B. We’s C. I’re D. I is
  12.Five + ten = …………….
  A. fourteen B. fiveteen C. eleven D. fifteen
  13.How are you? ~ I’m …………….
  A. thank B. child C. nine D. fine
  14.How …………… are you?
  A. good B. fine C. old D. one
  15.Good morning, Mr. Brown. ~ ……………, Miss Lan.
  A. Hi B. Hello C. Goodbye D. Good morning
  16.. I _____ Lan. a) are b) is c) am d) be
  17.. How old ______ he? a) is b) are c) am d) be
  18. This _____ Peter. a) is b) are c) am d) be
  19.. _____ name is Lan. a). I b). My c). We d). Your
  20. How are you? _____`re fine. a). My b). I c). You d). We
  21. My name _______ Nam. a). Is b). Are c). Is d). Be
  22. Hello. _______. a). My name Thanh b). I`m fine c). This is Thanh. And you?
  d). I am Thanh
  23. How are you? _____ am fine. a). I b). We c). My d). You
  24. Hello, Peter. How are you? a). We`re fine. b). Hello, Jane. This is Nam.
  c). I`m fine, thank . And you? d). I`m fine, thank you. And you?
  25. Nam: Hello, Peter. This is Xuan. Peter:______ .
  a). Fine, thanks b). Hello, Xuan c). Hi, Xuan. How are you? d). Hi, I`m Peter
  26. Good morning, children. How are you? ______.
  a). I`m fine, thanks b). We`re nine years old
  c). I`m nine years old d). We`re fine, thank you
  27. Phong: Hi, I`m Phong Lan: _______.
  a). Good morning, I`m fine b). Hi, I`m fine c). Hi, Phong. I`m Lan d). I`m Lan
  28. How old are you? -______ .
  a). I`m eleven years old b). I`m eleven years
  c). You`re eleven years d). You`re eleven old
  29. ______ ? - I`m fifteen.
  a). What about you b). How
   
  Gửi ý kiến