Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14212589_327032380971839_4111613233583200587_n.jpg 13321874_546024048910660_6951898098852267315_n.jpg 13240609_278476579160753_7818854936764130221_n.jpg IMG_20171209_160433.jpg 20171119125436.jpg MAKEUP_20170730220830_save.jpg MAKEUP_20170620110643_save.jpg MAKEUP_20170918223531_save.jpg IMG_20170922_142653.jpg IMG_20170922_142839.jpg 20171119123802.jpg MAKEUP_20170730204630_save.jpg 20170614_215318.jpg IMG0551.JPG IMG0548.JPG IMG0547.JPG IMG0546.JPG IMG0545.JPG IMG0544.JPG IMG0543.JPG

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 1 thành viên
 • Lê Thị Lan
 • Bài tập anh 6( Unit 1 )

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 20h:37' 07-10-2017
  Dung lượng: 45.5 KB
  Số lượt tải: 242
  Số lượt thích: 0 người
  PRACTICE TEST-UNIT1-ENGLISH 6

  I.Odd one out :
  1.A. morning B. afternoon C. evening D. bye
  2.A. fine B. good C. night D. old
  3.A. children B. we C. you D. I
  4.A. am B. say C. is D. are
  5.A. twenty B. twelve C. eight D. name
  II.Circle underlined part pronounced differently.
  1.A. name B. and C. thank D. am
  2.A. fine B. night C. nine D. six
  3.A. Hello B. How C. old D. bingo
  4.A. evening B. seven C. eleven D. twenty
  III.Multiple choice: Choose the correct words to complete the following sentences.
  1.“Hello.” - “ ……………”
  A. Hello B. Bye C. Goodbye D. Goodnight
  2.My name …………… Nam.
  A. am B. is C. are D. say
  3.How ……………?
  A. you is B. is you C. are you D. you are
  4.“……………” - “I’m twelve.”
  A. How old are you? B. How old you are? C. I’m eleven. D. How you are?
  5.Two x six = .
  A. twenty B. eleven C. twelve D. thirteen
  6.I …………… very fine, thank you.
  A. are B. is C. am D. All are correct
  7.Hello. …………… name is Quang.
  A. My B. I C. We D. You
  8.This …………… Linh.
  A. are B. is C. am D. (
  9.How are you? ~ We are……………, thanks.
  A. five B. hi C. name D. fine
  10.Good……………, children.
  A. hello B. hi C. morning D. greeting
  11……………fine, thank you.
  A. We’re B. We’s C. I’re D. I is
  12.Five + ten = …………….
  A. fourteen B. fiveteen C. eleven D. fifteen
  13.How are you? ~ I’m …………….
  A. thank B. child C. nine D. fine
  14.How …………… are you?
  A. good B. fine C. old D. one
  15.Good morning, Mr. Brown. ~ ……………, Miss Lan.
  A. Hi B. Hello C. Goodbye D. Good morning
  16.. I _____ Lan. a) are b) is c) am d) be
  17.. How old ______ he? a) is b) are c) am d) be
  18. This _____ Peter. a) is b) are c) am d) be
  19.. _____ name is Lan. a). I b). My c). We d). Your
  20. How are you? _____`re fine. a). My b). I c). You d). We
  21. My name _______ Nam. a). Is b). Are c). Is d). Be
  22. Hello. _______. a). My name Thanh b). I`m fine c). This is Thanh. And you?
  d). I am Thanh
  23. How are you? _____ am fine. a). I b). We c). My d). You
  24. Hello, Peter. How are you? a). We`re fine. b). Hello, Jane. This is Nam.
  c). I`m fine, thank . And you? d). I`m fine, thank you. And you?
  25. Nam: Hello, Peter. This is Xuan. Peter:______ .
  a). Fine, thanks b). Hello, Xuan c). Hi, Xuan. How are you? d). Hi, I`m Peter
  26. Good morning, children. How are you? ______.
  a). I`m fine, thanks b). We`re nine years old
  c). I`m nine years old d). We`re fine, thank you
  27. Phong: Hi, I`m Phong Lan: _______.
  a). Good morning, I`m fine b). Hi, I`m fine c). Hi, Phong. I`m Lan d). I`m Lan
  28. How old are you? -______ .
  a). I`m eleven years old b). I`m eleven years
  c). You`re eleven years d). You`re eleven old
  29. ______ ? - I`m fifteen.
  a). What about you b). How
   
  Gửi ý kiến