Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  EC05299DBB8F4302B879044AACB5656A.jpeg 806208C633904FFDB893D65130C92F93.jpeg 0ADEC6B3D89D41A2806E233185D387D1.jpeg 0711DFC9BE064BCD9A0ACF8C6F709D9A.jpeg D7B82296016A4E8F96B59F22F9D1A5DC.jpeg IMG_4933.JPG IMG_4932.JPG IMG_4930.JPG IMG_4930.JPG 20190104_034833.jpg 20190104_034838.jpg IMG_4913.JPG IMG_4912.JPG IMG_4909.JPG IMG_4909.JPG FBB2F82B811745B0B38A86488AB380C2.jpeg 3D2E3B1892294CEBA4481D4BA5F31480.jpeg BA3954634D7A461F97EEBB705EF8813F.jpeg D69DE71B69D64C6EB86A68FCA2EA1895.jpeg A26700E5644F4A17BDE8CFFE3697415F.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 20h:55' 13-12-2018
  Dung lượng: 25.0 KB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 195/BC-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 12 năm 2018
  
  BÁO CÁO
  Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

  Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-PGD&ĐT ngày 10/01/2018 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Trường MN Mỹ Hưng xin báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:
  I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:
  1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị:
            Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Ban giám hiệu quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, trong năm 2018 nhà trường đã triển khai như sau:
  - Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng trong Cán bộ Đảng viên, quần chúng bằng nhiều hình thức: Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến bản tin phòng chống tham nhũng trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên Website.
  - Tiếp tục rà soát cập nhật các văn bản có liên quan đến luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, như: các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều hành của cấp trên trong công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2018. Đồng thời nhà trường đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của đơn vị, xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng và các văn bản có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.
  - Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng viên, CBGVNV, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộng tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
  - Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng hiện nay với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, Đảng viên, GVNV.
  2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:
  2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị :
  - Qua việc ban hành Kế hoạch hành động, nhà trường đã cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động của mình, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong công tác phòng, chống tham nhũng được nâng cao. Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường tự hạch toán và xây dựng kế hoạch, quy chế chi tiêu nội bộ. Tình trạng tham nhũng cũng được phòng ngừa, ngăn chặn trong tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và tài sản công, trong đầu tư xây dựng... cũng như tiêu dùng trong Nhà trường, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch hành động về thực hiện phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng...
    - Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản theo đúng định mức, tiêu chuẩn trang thiết bị thực sự cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ thông tin. Chỉ mua sắm những tài sản có nhu cầu bức thiết và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
    - Công khai kết quả nâng bậc lương trước hạn, nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm và công khai kết quả xét duyệt thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng công tác hàng tháng, các khoản chi tiêu, kế hoạch xây dựng, sửa chữa ...
  - Mọi khoản thu, chi trong nhà trường đều được hạch toán và theo dõi qua sổ sách tài chính của Nhà trường, đảm bảo tuyệt đối không có khoản thu - chi nào bị bỏ ngoài sổ sách.
    - Nêu cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong Nhà trường, đặc biệt là Ban Thanh tra nhân dân trong việc
   
  Gửi ý kiến