file nghe đề thi giữa học kỳ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
Ngày gửi: 16h:35' 30-08-2021
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
Minh Tri Primary School
2RD MIDDLE TEST
School year : 2020- 2021
Full name: .................................................................................... Class :3……..
Part I. Listening
Question 1. Listen and number.(1point)
A. B. 
 D. 
Question 2. Listen and write T (True) or F (False). (1point)
This is my poster.
Look! That’s my garden over there.
My mother and my sister are in the living room.
There’s a pond in the garden.
Question 3. Listen and tick.(1point)
What’s this?
 ( 
How old is your grandfather?
A. B. C.

Is there______________ in your house, Quan? – A gate? Yes, there is.
A. B. C. 

How many fans are there in your room?
A. B. C. 
There are ______________ on the wall.
A. B. C. 
Question 4. Listen and complete. (1point)
Is that your ______________________? – Yes, it is.
This is ___________________ poster.
How old is your father? – He’s forty____________________ years old.
How many wardrobes are there in the room? – There is _____________.
Part II, Reading and Writing
Question 5. Look and read. Put a tick() or a cross() in the box. (1point)
 
1. There are four planes on the shelf. 2. Mary has a ball.
 
3. She is thirty seven years old. 4. There are four maps on the wall.

Question 6. Look and write. Write Yes or No as example. (1point)
0. Her name is Mary. Yes
00. That’s a book. No
1. She is eighteen years old.
2. The dolls are under the bed.
3. My brother has a yo-yo.
4. There is a pond in front of the house.

Question 7. Look at the picture. Look at the letters. Write words. (1point)
0. book

Question 8. Choose a word from the box and write it next to the numbers from 1 to 4. (1point)


This is my (1)____________________. There is a cupboard near the door. There are two planes and a doll on the cupboard. There are (2)____________________ pictures on the wall. There is a (3)_____________________ under the pictures. There is also a bed in the room. There are two books and three (4)______________on the bed.
Part III Speaking.
1. Listen and repeat (0.5 point).
Are there any fans in the room?
Yes, there are.
2 Point, ask and answer (0.5 point).

3. Listen and comment (0.5 point).


4 Interview (0.5 point).
- Where is the desk?
- Is there a cupboard in your house?
- How many beds are there?
- Do you have a doll?
- Where are the chairs?
- How many sofas are there?
The end.
1ST TERM TEST
School year : 2020- 2021
Grade: 3
Part I . Listening
Question 1
B 2. C 3. A 4. D
Question 2
F 2. F 3. T 4. T
Question 3
C 2. A 3. C 4.B
Question 4
room 2. my 3. seven 4. kite
Part II . Reading and writing
Question 5
( 2. ( 3. ( 4. (
Question 6
no 2. yes 3. yes 4. no
Question 7
kitchen 2. under 3. robot 4. sofa
Question 8
bedroom 2. three 3. wardrobe 4. coats
Part III Speaking.(Giáo viên hỏi 1 câu hỏi cho mỗi phần trong bài nói.)
1. Listen and repeat (0.5 point).
2 Point, ask and answer (0.5 point).
3. Listen
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓