Giáo án HKII chuẩn CV5512

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Giáo Án
Ngày gửi: 15h:41' 25-03-2021
Dung lượng: 9.1 KB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
Bên mình Thư viện đề thi kiểm tra và Giáo án đang bán BỘ GIÁO ÁN THEO CV 5512 ở tất cả các môn, tất cả các lớp từ lớp 6 tới lớp 12. Khẳng định:
+ Giá cả phải chăng
+ Đúng chuẩn, đúng mẫu giáo án 5512
+ Hỗ trợ tải về định dạng Word chuẩn chỉnh sửa tùy ý
Mọi chi tiết Giao dịch Xin vui lòng Liên Hệ Zalo Sđt O937-351-107
ĐỂ XEM TRƯỚC 1 SỐ BÀI VỀ GIÁO ÁN XIN MỜI COPY ĐƯỜNG LINK XEM THỬ DƯỚI ĐÂY VÀ MỞ BẰNG TRÌNH DUYỆT:
1.Link xem Thử giáo án 5512 Khối THCS: https://drive.google.com/drive/folders/1rvX6snRDtnIeAgCvAmoVrjsVJT41_yKB?usp=sharing
2. Link xem thử giáo án 5512 Khối THPT:
https://drive.google.com/drive/folders/1hYi7d-zITYTmc3ZDN15CHOYPkRFVdq6v?usp=sharing


BênmìnhThưviệnđềthikiểmtravàGiáoánđangbánBỘGIÁOÁNTHEOCV5512ởtấtcảcácmôn,tấtcảcáclớptừlớp6tớilớp12.Khẳngđịnh:
+Giácảphảichăng
+Đúngchuẩn,đúngmẫugiáoán5512
+HỗtrợtảivềđịnhdạngWordchuẩnchỉnhsửatùyý
MọichitiếtGiaodịchXinvuilòngLiênHệZaloSđtO937-351-107
ĐỂXEMTRƯỚC1SỐBÀIVỀGIÁOÁNXINMỜICOPYĐƯỜNGLINKXEMTHỬDƯỚIĐÂYVÀMỞBẰNGTRÌNHDUYỆT:
1.LinkxemThửgiáoán5512KhốiTHCS:https://drive.google.com/drive/folders/1rvX6snRDtnIeAgCvAmoVrjsVJT41_yKB?usp=sharing
2.Linkxemthửgiáoán5512KhốiTHPT:
https://drive.google.com/drive/folders/1hYi7d-zITYTmc3ZDN15CHOYPkRFVdq6v?usp=sharing


 
Gửi ý kiến