Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  64844B0FDA934CE085528A8C43FC0E0C.jpeg 5B3DE56844EC4818BBA4B204A8191439.jpeg 984B084E5E4149FF92B41E1ED5429AB5.jpeg 3845259924B64BA5A4A79CA502125DCA.jpeg D44E1F50573C44EF9FF08CCCB256E0FF.jpeg 4DC29E944D7E4193904CC55AD6BB2C7E.jpeg IMG_5641.JPG IMG_5640.JPG IMG_5639.JPG IMG_5638.JPG IMG_5637.JPG IMG_5636.JPG IMG_5635.JPG IMG_5635.JPG IMG_5634.JPG IMG_5633.JPG IMG_5632.JPG IMG_5631.JPG IMG_5630.JPG IMG_5629.JPG

  Thành viên trực tuyến

  Kê hoạch chỉ đọa tổ chức hoạt động hè 2018 cho học sinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 14h:23' 08-08-2018
  Dung lượng: 91.0 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
   
  Số: 40/QĐ-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -----------o0o-----------
  Mỹ Hưng, ngày 22 tháng 5  năm 2018
  
    
  QUYẾT ĐỊNH
  Thanh lập Ban chỉ đạo tổ chức hoạt động hè 2018
  __________________________________ 
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Thực hiện công văn số 1824/SGDĐT-GDMN ngày 18/5/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học MN năm 2018; Công văn số 284/GD&ĐT-GDMN ngày 22/5/2018 của cấp học MN Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cho học sinh năn 2018;
            Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;
  Xét năng lực cán bộ, giáo viên:
  QUYẾT ĐỊNH: 
  Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức hoạt động hè của Trường mầm non Mỹ Hưng năm 2018, gồm các đồng chí có tên sau:
  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ phân công
  
   1
  Nhữ Thị Thủy 
   Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  P.Hiệu trưởng
  Phó ban
  
  3
  Phạm Thị Hương
  Giáo viên CM
  Thành viên
  
  4
  Hoàng Thị Thi
  PCT Công đoàn
  Thành viên
  
  5
  Nguyễn Thị Thúy
  TT khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  6
  Phạm Thị Như Ngọc
  Bí thư Chi Đoàn
  Thành viên
  
  7
  Đào Thị Hằng
  Kế toán
  Thành viên
  
  Điều 2. Ban chỉ đạo có tránh nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động tổ chức trong dịp hè của CB,GV,NV.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

   Nơi nhận:
  - PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
  - Các thành viên Ban chỉ đạo;
  - Lưu: VP./.
  HIỆU TRƯỞNG
   


    
   
  Nhữ Thị Thủy
  
  


  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Số: 41/KH-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Mỹ Hưng, ngày 22 tháng 5 năm 2018
  
  
  KẾ HOẠCH
  Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2018
  Thực hiện công văn số 1824/SGDĐT-GDMN ngày 18/5/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học MN năm 2018;
  Thực hiện công văn số 284/GD&ĐT-GDMN ngày 22/5/2018 của cấp học Mầm non Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2018;
  Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè năm 2018 cho học sinh với các nội dung cụ thể như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
  - Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, quản lý và giáo dục các cháu trong dịp hè 2018.
  - Nhà trường, giáo viên, nhân viên chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là Hội phụ huynh tổ chức tốt các hoạt động hè cho các cháu.
  - Việc tổ chức hoạt động hè cho các cháu thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các cháu tham gia có sự ủng hộ của cha, mẹ trẻ và không được áp đặt.
  - Thực hiện chế độ thu-chi theo quy định, thu học phí trong hè nhà trường phải có sự thỏa thuận bằng văn bản đối với phụ huynh.
  - Phụ huynh có con đang học ở trường có nhu cầu gửi con trong thời gian hè phải có đơn xin học hè. Nhà trường tùy theo điều kiện cụ thể về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất của đơn vị để xem xét việc tổ chức hoạt động hè. Nhà trường chỉ tổ chức hoạt động hè khi đã báo cáo kế hoạch và được sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
  - Nhà trường cần sắp xếp giảm bớt số trẻ/lớp và quan tâm đến các chế độ đãi ngộ đối với những giáo viên đi làm hè và bố trí cho giáo viên được nghỉ hè.
  - Tổ chức hoạt động hè cho các cháu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo tâm thế phấn khởi cho các cháu để chuẩn bị bước vào năm học 2018 - 2019.
  II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG:
  1.
   
  Gửi ý kiến