Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20190524_074909.jpg 2.jpg IMG_6130.JPG IMG_6128.JPG IMG_6131.JPG IMG_6168.JPG IMG_6175.JPG IMG_6174.JPG IMG_6149.JPG 73DCEF6671624EFB9339497861673F98.jpeg E87425F3EF8B4F51B8C29991B0C82ABB.jpeg 2E066C9F9D344411B03BF969E3EC5DD8.jpeg 1766964098C845D184CB72682EFFD025.jpeg 53334A90320C48A1AAD8F9A770267540.jpeg EA34AF78742D4C0CAE67A03D8BDAD8F6.jpeg E78DEF18A7C443EA97AB95DCE4B42B8B.jpeg 68A9ABF3AEB64DD3805D43AD4A92D1D0.jpeg B707E70E5DEB40FB99B82C1D9C110E24.jpeg 58911AE243AE45B7AFEA566F2224B445.jpeg 3CF9AFE2E6E941E392A03FDD5E7770B1.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC năm học 2019-2020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 22h:44' 14-05-2019
  Dung lượng: 121.5 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: /QĐ-MNMH Mỹ Hưng, ngày 14 tháng 8 năm 2019

  QUYẾT ĐỊNH
  Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
  Năm học 2019 - 2020

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Căn cứ vào Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và quyết định số 04/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo trong nhà trường; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
  Căn cứ Công văn của Phòng giáo dục và đào tạo Thanh Oai về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị trường học ngành GD&ĐT năm học 2019 - 2020;
  Căn cứ vào tình hình thực tế về năng lực và chức danh, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2019 - 2020;
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ của trường Mầm non Mỹ Hưng, gồm những đồng chí có tên sau đây:
  1. Đ/c Nhữ Thị Thuỷ Hiệu trưởng Trưởng BCĐ
  2. Đ/c Nguyễn Thị Mai Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban chỉ đạo
  3. Đ/c Đào Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Phó ban
  4. Đ/c Phạm Thị Hương GV Chuyên môn Thành viên
  5. Đ/c Hoàng Thị Thi Phó CTCĐ Thành viên
  6. Đ/c Nguyễn Thị Thúy TP khu T Tâm Thành viên
  7. Đ/c Phạm Thị Như Ngọc Bí thư chi đoàn Thành viên
  8. Đ/c Nguyễn Thị Giang TT Tổ nuôi dưỡng Thành viên
  9. Đ/c Lê Thị Thanh Yên Giáo viên Thành viên
  10. Đ/c Nguyễn Thị Việt NVPV Thành viên
  11. Đ/c Đào Thị Hằng NV KT Thành viên
  12. Đ/c Nguyễn Trung Tín VNBV Thành viên
  Điều 2. Những đồng chí có tên trong danh sách ở trên chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chức năng của Ban chỉ đạo thực hiên Quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị.
  Điều 3. Quyết Định này có hiệu lực kế từ ngày ký, các đồng chí có tên trong Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định./.
  Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
  - Như điều 1;
  - Lưu VP./.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nhữ Thị Thuỷ
  
  
  PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
   Số: /PCNV-QCDC-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 14 tháng 8 năm 2019
  
  

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  Của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trường mầm non Mỹ Hưng
  Năm học 2019 - 2020

  I. NHIỆM VỤ CHUNG:
  Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giúp Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, các quy định của nhà trường.
  Hàng tháng theo dõi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện Quy chế dân chủ của đơn vị. Thu thập các thông tin, ý kiến phản ánh của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo các nội dung sau:
  - Việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nội quy của nhà trường.
  - Công tác thực hiện Quy chế chuyên môn, Quy chế nuôi dạy trẻ.
  - Chế độ làm việc, chế độ hội họp.
  - Chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức, lao động.
  - Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo viên.
  - Những phản ánh từ phía phụ huynh học sinh, các đoàn thể tại địa phương đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhà trường.
  - Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường học.
  - Công tác thu, chi của Chi bộ
   
  Gửi ý kiến