Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20181207_040049.jpg 20181207_035336.jpg 20181207_040049.jpg 20181207_041243.jpg 20181207_042439.jpg 20181207_045542.jpg CNTT.jpg Spk20791.jpg Spk20791.jpg 6.jpg IMG_1543376403069_1543377396479.jpg IMG_1543370274347_1543377385234.jpg IMG_1543373131134_1543377371756.jpg Tuyen_truyen_phong_chong_ma_tuy.jpg Thi_tim_hieu_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Thay_hieu_truong_tuyen_truyen_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Le_chao_co_tuyen_truyen_dich_vu_cong_truc_tuyen.jpg Ky_niem_20112018.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 22h:26' 10-03-2018
  Dung lượng: 80.5 KB
  Số lượt tải: 135
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 04/QĐ-MNMH
  Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 01 năm 2018
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v thành lập Ban chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng
  Trường mầm non Mỹ Hưng năm 2018
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ trường MN được sửa đổi bổ sung;
  Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-PGD&ĐT ngày 10/01/2018 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018;
  Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường mầm non Mỹ Hưng;
  Xét đề nghị của tổ Văn phòng nhà trường,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 của trường mầm non Mỹ Hưng gồm các ông (bà) có tên sau:
  TT
  Họ và tên
  Chức danh
  Nhiệm vụ
  phân công
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  PHT-CTCĐ
  Phó trưởng ban
  
  3
  Hoàng Thị Thi
  PCTCĐ-TT khối 5T
  Phó trưởng ban
  
  4
  Phạm Thị Hương
  TT tổ chuyên môn
  Thành viên
  
  5
  Ngô Thị Nga
  Tổ phó khối 5T
  Thành viên
  
  6
  Phạm Thị Như Ngọc
  Bí thư Chi đoàn
  Thành viên
  
  7
  Trịnh Thị Thu Hương
  TT tổ Nhà trẻ
  Thành viên
  
  8
  Đào Thị Hằng
  TT tổ Hành chính
  Thành viên
  
  9
  Nguyễn Thị Thúy
  TT khu Trung Tâm
  Thành viên
  
  10
  Nguyễn Thị Thu Trang
  Hội trưởng hội PH
  Thành viên (mời)
  
  
  Điều 2. Ban chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 của trường mầm non Mỹ Hưng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch; Tuyên truyền phổ biến nội dung kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của đơn vị về phòng GD&ĐT theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, cả năm theo yêu cầu của cấp trên.
  Điều 3. Tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các bộ phận liên quan trong nhà trường và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký../.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT./.



  Nhữ Thị Thủy

































  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
   Số: 05/KH-MNMH
  Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 01 năm 2018
  
  
  KẾ HOẠCH
  Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

  Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ Ban hành Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Công văn số 4145/BGD&ĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020”; Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Kế hoạch số 4605/KH-SGD&ĐT ngày
   
  Gửi ý kiến