Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  66.jpg IMG_6266.JPG IMG_6253.JPG IMG_6260.JPG IMG_6239.JPG IMG_6214.JPG IMG_6223.JPG IMG_6212.JPG 20190524_074909.jpg 2.jpg IMG_6130.JPG IMG_6128.JPG IMG_6131.JPG IMG_6168.JPG IMG_6175.JPG IMG_6174.JPG IMG_6149.JPG 73DCEF6671624EFB9339497861673F98.jpeg E87425F3EF8B4F51B8C29991B0C82ABB.jpeg 2E066C9F9D344411B03BF969E3EC5DD8.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quy chế về quản lý tài sản cả nhà trường năm 2019-2020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 22h:26' 09-06-2019
  Dung lượng: 75.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: /QĐ-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 14 tháng 8 năm 2019
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công
  của trường mầm non Mỹ Hưng
  ________________

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

  Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;
  Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
  Căn cứ Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
  Căn cứ Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/06/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo công khai việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
  Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
  Căn cứ các văn bản hướng dẫn của UBND, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà của trường mầm non Mỹ Hưng,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định “Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công” của trường mầm non Mỹ Hưng.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
  Các nội dung khác về quản lý, sử dụng tài sản công không được quy định tại Quy chế này thì sẽ thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
  Điều 3. Bộ phận quản lý tài sản, bộ phận kế toán, các bộ phận chuyên môn khác và cá nhân có liên quan của trường mầm non Mỹ Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Như Điều 3;
  - Lưu: VT.


  Nhữ Thị Thủy
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Số: /QC-MNMH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 14 tháng 8 năm 2019
  
  
  QUY CHẾ
  Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng tài sản công
  Trường mầm non Mỹ Hưng
  (Kèm theo QĐ số /QĐ-MNMH ngày 14/8/2019 của trường MN Mỹ Hưng)
   
  CHƯƠNG 1
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Mục đích thực hiện việc thống nhất về quản lý, sử dụng tài sản của trường MN Mỹ Hưng. Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  Khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản công của đơn vị để phục vụ công tác chuyên môn. Phát huy quyền làm chủ tập thể, công khai, dân chủ trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Bộ phận chuyên môn, trong công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ cũng như phát huy tốt tài sản được trang bị.
  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy chế này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước trong đơn vị trường MN Mỹ Hưng. Tất cả các bộ phận chuyên môn Tổ Giáo dục, Tổ Nuôi dưỡng, Tổ Văn phòng và cá nhân được giao quản lý và sử dụng các tài sản thuộc trường MN Mỹ Hưng phải thực hiện đúng các quy định của quy chế này.
  Điều 2. Tài sản Nhà nước do nhà trường quản lý, sau đây gọi chung là tài sản thuộc trường MN Mỹ Hưng, là những tài sản được hình thành từ các nguồn
   
  Gửi ý kiến