Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  66.jpg IMG_6266.JPG IMG_6253.JPG IMG_6260.JPG IMG_6239.JPG IMG_6214.JPG IMG_6223.JPG IMG_6212.JPG 20190524_074909.jpg 2.jpg IMG_6130.JPG IMG_6128.JPG IMG_6131.JPG IMG_6168.JPG IMG_6175.JPG IMG_6174.JPG IMG_6149.JPG 73DCEF6671624EFB9339497861673F98.jpeg E87425F3EF8B4F51B8C29991B0C82ABB.jpeg 2E066C9F9D344411B03BF969E3EC5DD8.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Quy chế về thực hiện công khai tài chính năm học 2019-2020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 22h:25' 09-06-2019
  Dung lượng: 60.5 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 04/QĐ-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 23 tháng 01 năm 2020
  
  


  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
  và quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

  Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
  Căn cứ thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hổ trợ;

  Căn cứ Quyết định của UBND huyện, Phòng Tài chính Huyện Thanh Oai về việc giao dự toán ngân sách năm 2019,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 và quyết toán ngân sách năm 2019 (theo các biểu chi tiết đính kèm).
  Điều 2. Giao bộ phận chuyên môn, phối hợp với nhau triển khai thực hiện việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 và quyết toán ngân sách năm 2019 theo Quyết định này.
  Điều 3. Bộ phận chuyên môn, tài chính của đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT.

  
  HIỆU TRƯỞNG


  
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 05/QC-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 23 tháng 01 năm 2019
  
  QUY CHẾ
  Thực hiện công khai tài chính năm 2019 của trường Mầm non Mỹ Hưng (Kèm theo QĐ số 3/QĐ-MNMH ngày 23/01/2019 của Hiệu trưởng)
  Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
  Quy chế này quy định về thực hiện công khai của trường Mầm non Mỹ Hưng theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.
  Các CB, GV, CNV và các bậc phụ huynh trường Mầm non Mỹ Hưng chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.
  Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai.
  1. Thực hiện công khai cam kết của trường Mầm Non Mỹ Hưng về thu chi tài chính để CB,GV,NV và PH của trường tham gia giám sát và đánh giá trường theo quy định của pháp luật.
  2. Thực hiện công khai của trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng.
  Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai.
  1. Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định trong Quy chế này. 
  2. Thông tin được công khai tại trường Mầm non Mỹ Hưng trong Quy chế này phải chính xác, kịp thời và dễ dàng tiếp cận. 


  Chương II THỰC HIỆN CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG MN
  Điều 4: Nội dung công khai: Công khai thu chi tài chính.
  a. Tình hình tài chính của trường:
  - Thực hiện Quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22
   
  Gửi ý kiến