Đề thi giữa HK 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
Ngày gửi: 15h:23' 30-08-2021
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 429
Số lượt thích: 0 người
Minh Tri Primary School
1ST MIDDLE TEST
School year : 2020- 2021
Full name: ........................................................................................ Class :3……..
Part I. Listening
Question 1. Listen and number.(1point)
A. B. 
 D. 

Question 2. Listen and write T (True) or F (False). (1point)

This is Phong.
This is my friend Tom.
This is Mai.
Is that Linh?
Question 3. Listen and tick.(1point)
What’s this?
 ( 

I’m Nam. What’s your name?
 b. c.

How do you spell your name?


b. c.


What’s your name?


b. c.

Who’s that?
a. b. c. 

Question 4. Listen and complete. (1point)
Who’s that? – It’s me, __________.
How old are you? –I’m _____________ years old
Who’s that? – ______________ Mai.
Look! Is that Tony? - ____________, it isn’t. It’s Peter.
Part II, Reading and Writing
Question 5. Look and read. Put a tick() or a cross() in the box. (1point)
 
1. Linda: Who’s this? 2. Hi, Mary. This is my friend Mai.
Mary: It’s my friend Tom.
 
3. Who’s this? – It’s Phong. 4. Is that Tony?

Question 6. Look and write. Write Yes or No as example. (1point)
0. Her name is Mary. Yes
00. That’s a book. No
1. Hello. I’m Nam.
2. This is my friend Hoa.
3. Who’s that? - It is Tony.
4. The girl is Mary.

Question 7. Look at the picture. Look at the letters. Write words. (1point)
0. bookQuestion 8. Choose a word from the box and write it next to the nubmber from 1 to 4. (1point)Hello. My name is Nam. I`m (1)______________years old. I`m in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my (2)_____________, Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and (3)________________is nine. They`re (4)______________friends too.
Question 9. Choose the correct answer (1point)
1. Are they your friends? – Yes, they ______
A. are            B. aren`t            C. am           D. is
2. How do you spell ________name? – C-U-O-N-G
A. you             B. they            C. your           D. he
3. How old are you? – I`m ________ years old.
A. fine            B. nine            C. friend           D. nice
4. ___________________________? – It`s Nga.
A. Who are they?           B. How are you?
C. Who`s that?            D. How old are you?

Question 10: Reorder the words to make the correct sentences. (1point)
1. What/ name? /your/ is >............................................................................................................................
2. do / How / spell/ you/ name?/ your >............................................................................................................................
The end.
 
Gửi ý kiến