Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WP_20180122_10_32_05_Pro.jpg WP_20180122_10_33_53_Pro.jpg CNTT_010.jpg CNTT_012.jpg Ice_20171207105108163.jpg IMG_1466.JPG IMG_1287.JPG IMG_2530.JPG IMG_0816.JPG IMG_2536.JPG WP_20170707_15_30_53_Pro.jpg Z738781707990_24166a775ce1e970b63491835c4b2ecb.jpg Z778865301673_e7620e4ea135f59687d95e948a9435c9.jpg Z779592631867_327d56c110888f9d99f065a16c68e097.jpg Z778847737763_c5452e84e65917fa302530a2adb6a5cb.jpg Z778842756308_ae8528d15e5a1285fae76e19baeb66d8.jpg

  Thành viên trực tuyến

  Đề thi khảo sát giữa kì II năm học 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Hà Thanh
  Ngày gửi: 21h:57' 19-03-2017
  Dung lượng: 64.0 KB
  Số lượt tải: 438
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS TAM HƯNG
  Họ và tên:.........................................
  Lớp 7.....
  (Code 1)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (Code 1) ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II
  MÔN: TIẾNG ANH 7(Năm học :2016- 2017)
  Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
  I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.(1mk).
  1. A. lived B. played C. visited D. filled
  2. A. famous B. nervous C. serious D. loud
  3. A. wrong B. weight C. wait D. weather
  4. A. high B. this C. fine D. night
  II. Choose the best answer to complete each sentence. (2mks).
  1. She ………to the park last Sunday.
  A. goes B. went C. is going D. will go
  2. ………is his weight?
  A. What B. When C. How D. Why
  3. I have a toothache. I’m going to see a……………
  A. teacher B. doctor C. nurse D. dentist
  4.………you do your homework last night?- Yes, I did.
  A. Do B. Did C. Are D. Will
  5. Nga looks tired. What’s the ……………with her ?
  A. wrong B. thing C. matter D. question
  6. Would you like...................lemon juice ?
  A. to drink B. drinking C. drank D. drink
  7. The doctor ……..…Hoa to know how high she is.
  A. fills B. asks C. weighs D. measures
  8. Mai’s neighbor takes care of people’ hair. She’s a..………
  A. dressmaker B. hairdresser C. dentist D. teacher
  III. Give the correct form of the verbs: (2mks)
  1.I (meet ) …………………my friends at the movie theater last night.
  2. Ha (go) …………………to the English club every Sunday. But last Sunday he (not go) ……………………..there, he went the city’s Museum.
  3. Don’t talk to the children. They (do)…………......……..their homework at the moment.  IV. Match a question with its answer (2mks)
  A
  B
  Answer
  
  1. What’s his age?
  2. Where does he live?
  3. What’s his weight?
  4. How tall is he?
  A. He’s 35 kilos.
  B. He’s 14.
  C. 1.55 meters.
  D. 10 Tran Phu street.
  1. ..................
  2. ..................
  3. ..................
  4. ..................
  
  V. Read then answer the following questions. (2mks)
  Binh was born in Hue, but now he lives in Ha Noi with his aunt and uncle. He went to
  Ha Noi five years ago. Now he studies at Le Quy Don school. In his new school, he has
  a lot of friends.Yesterday was his thirteenth birthday. He had a small party with his
  friends. They ate a lot of food and fruit. In the evening, Binh had a stomachache, so his
  aunt very worried. She took Binh to the hospital. The doctor said that Binh ate too much
  candy and fruit. Today, Binh has to stay at home.
  Questions:
  1. Where was Binh born ?
  -> ......................................................................................................................................
  2. Did Binh go to Ha Noi two years ago ?
  -> ......................................................................................................................................
  3. Which school does he go to now ?
  -> ………………………………………………………………………………………..
  4. What did Binh and his friends eat yesterday ?
  -> ......................................................................................................................................
  VI. Rearrange the words and phrase words to complete the sentences.(1mks)
  1. programs / What / TV / want / do / to / you / see?
  -> ………………………………………………………………………………...............
  2. ought / I / finish / to / this question / Math tomorrow / for.
  -> ………………………………………………………………………………...............


  ĐÁP ÁN TIẾNG ANH LỚP 7

  CODE 1.
  Ex1: ( 0,25 x 4= 1,0 mk)
  1
  2
  3
  4
  
  C. visited
   D. loud

  A. wrong
  B. this
  
  Ex:2 ( 0,25 x 8 = 2 mks)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  B
  A
  D
  B
  C
  A
  D
  B
  
  Ex: 3 (4x 0,5 = 2mks)
  1. met
  3. are doing
  
  2. goes / didn`t go
  
  
  Ex: 4 (4x 0,5 = 2mks)
  1-B
  2-D
   
  Gửi ý kiến