Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WP_20180317_002_2.jpg HD_dung_leu_chu_A.flv Que_Huong__My_Tam__Nghe__tai__xem_lyrics__Zing_Mp3.mp3 12_Noi_vong_tay_lon__Nhay_.mp3 Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv KY_THUAT_CAM_TRAI_CHU_A_8_NGUOIDHSP_HUE.flv Dung_leu_chu_A_moi_nhat_1_nguoi.flv 2_MAI_TRUONG_NOI_HOC_BAO_DIEU_HAY_1.flv Trang_mi_5abmp.jpg Tra_my_5a_cai_noi_1bmp.jpg Nho_toc_cho_ba__ly_5a_bmp.jpg Mua_he_xanhbmp.jpg Hien_Anh_5A__Con_cong__hoan_thanhbmp.jpg Giup_me_viec_nha_ly_5a_12bmp.jpg GIUP_ME_TRA_MY_5Abmp.jpg Giup_me_hien_anh_2bmp.jpg 272bmp.jpg BAO_VE_MOI_TRUONGbmp.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đề số 2 anh 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thị Phượng
  Ngày gửi: 23h:17' 20-04-2017
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 185
  Số lượt thích: 0 người
  Đề 2

  PHÒNG G&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG THCS THANH VĂN
  ĐỀ THI OLIMPIC
  Môn : TIẾNG ANH – LỚP 8

  
  
  I/ Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C, hoặc D. (5 đ)
  1. A. looked B. watched C. carried D. stopped
  2. A. study B. success C. surprise D. sugar
  3. A. unite B. underline C. university D. uniform
  4. A. danger B. angry C. language D. passage
  5. A. character B. children C. teacher D. change

  II/ Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại. (5đ)
  1. A. realize B. improve C. possible D. comfortable
  2. A. important B. especially C. prefer D. influence
  3. A. general B. opinion C. abroad D. surprise
  4. A. comfort B. nation C. apply D. moment
  5. A. medical B. advise C. vegetables D. physical

  III/ Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D. (15đ)
  1. Are you interested...........playing badminton after class?
  A. in B. with C. on D. for
  2. " What.........going to Hanoi tomorrow? "
  A. to B. in C. about D. for
  3. Hoa works very..........so she always gets good marks.
  A. badly B. good C. hardly D. hard
  4. The building was built .........1962 and 1969.
  A. between B. from C. since D. for
  5. This school..........in 1997
  A. built B. is built C. was built D. has built
  6. Of all my friends, Hoa is.............
  A. the tallest B. the most tallest C. taller D. more taller
  7. Would you mind if I……………a photo ?
  A. take B. took C. would take D. am going to take
  8. Last week I ……………my children to the biggest zoo in town.
  A. got B. brought C. fetch D. took
  9. Are you proud…………….your country and its tradition ?
  A. about B. on C. of D. for
  10. Do you collect stamps or other things ? - Yes, I am a stamp………….
  A. collecting B. collector C. collect D. collection
  11. It is very dangerous ………….. in the polluted environment.
  A. to live B. lives C. living D. live
  12. Our ………….. resources are limited so we should recycle all used things.
  A. nature B. natural C. naturing D. naturally
  13. His car is the same color …………. my uncle’s.
  A. alike B. as C. like D. to
  14. This ruler …………….. of plastic.
  A. make B. made C. is making D. is made
  15. I take part ………….. most youth activities of my school.
  A. in B. of C. on D. at

  IV/ Dùng đúng thời, dạng của động từ cho trong ngoặc. (10đ)
  Nowadays, a lot of important inventions (1- carry out) by scientists (2- work) for large industrial firms. However, there (3 – be) still opportunities for other people (4 – invent) various things. In Britain, there is a weekly TV program which (5 – attempt) to show all the devices which people (6 – invent ) recently. The people (7 – organize) the program receive information about 700 inventions per year. New ideas can (8 – develop) by private inventors. However, it is important (9 – consider) these questions : Will it work? Will it (10 – want)? Is it new?


  V/ Điền vào chỗ trống một giới từ
   
  Gửi ý kiến