Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WP_20180317_002_2.jpg HD_dung_leu_chu_A.flv Que_Huong__My_Tam__Nghe__tai__xem_lyrics__Zing_Mp3.mp3 12_Noi_vong_tay_lon__Nhay_.mp3 Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv KY_THUAT_CAM_TRAI_CHU_A_8_NGUOIDHSP_HUE.flv Dung_leu_chu_A_moi_nhat_1_nguoi.flv 2_MAI_TRUONG_NOI_HOC_BAO_DIEU_HAY_1.flv Trang_mi_5abmp.jpg Tra_my_5a_cai_noi_1bmp.jpg Nho_toc_cho_ba__ly_5a_bmp.jpg Mua_he_xanhbmp.jpg Hien_Anh_5A__Con_cong__hoan_thanhbmp.jpg Giup_me_viec_nha_ly_5a_12bmp.jpg GIUP_ME_TRA_MY_5Abmp.jpg Giup_me_hien_anh_2bmp.jpg 272bmp.jpg BAO_VE_MOI_TRUONGbmp.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Bài tập anh 6( Unit 1 )

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 20h:37' 07-10-2017
  Dung lượng: 45.5 KB
  Số lượt tải: 246
  Số lượt thích: 0 người
  PRACTICE TEST-UNIT1-ENGLISH 6

  I.Odd one out :
  1.A. morning B. afternoon C. evening D. bye
  2.A. fine B. good C. night D. old
  3.A. children B. we C. you D. I
  4.A. am B. say C. is D. are
  5.A. twenty B. twelve C. eight D. name
  II.Circle underlined part pronounced differently.
  1.A. name B. and C. thank D. am
  2.A. fine B. night C. nine D. six
  3.A. Hello B. How C. old D. bingo
  4.A. evening B. seven C. eleven D. twenty
  III.Multiple choice: Choose the correct words to complete the following sentences.
  1.“Hello.” - “ ……………”
  A. Hello B. Bye C. Goodbye D. Goodnight
  2.My name …………… Nam.
  A. am B. is C. are D. say
  3.How ……………?
  A. you is B. is you C. are you D. you are
  4.“……………” - “I’m twelve.”
  A. How old are you? B. How old you are? C. I’m eleven. D. How you are?
  5.Two x six = .
  A. twenty B. eleven C. twelve D. thirteen
  6.I …………… very fine, thank you.
  A. are B. is C. am D. All are correct
  7.Hello. …………… name is Quang.
  A. My B. I C. We D. You
  8.This …………… Linh.
  A. are B. is C. am D. (
  9.How are you? ~ We are……………, thanks.
  A. five B. hi C. name D. fine
  10.Good……………, children.
  A. hello B. hi C. morning D. greeting
  11……………fine, thank you.
  A. We’re B. We’s C. I’re D. I is
  12.Five + ten = …………….
  A. fourteen B. fiveteen C. eleven D. fifteen
  13.How are you? ~ I’m …………….
  A. thank B. child C. nine D. fine
  14.How …………… are you?
  A. good B. fine C. old D. one
  15.Good morning, Mr. Brown. ~ ……………, Miss Lan.
  A. Hi B. Hello C. Goodbye D. Good morning
  16.. I _____ Lan. a) are b) is c) am d) be
  17.. How old ______ he? a) is b) are c) am d) be
  18. This _____ Peter. a) is b) are c) am d) be
  19.. _____ name is Lan. a). I b). My c). We d). Your
  20. How are you? _____`re fine. a). My b). I c). You d). We
  21. My name _______ Nam. a). Is b). Are c). Is d). Be
  22. Hello. _______. a). My name Thanh b). I`m fine c). This is Thanh. And you?
  d). I am Thanh
  23. How are you? _____ am fine. a). I b). We c). My d). You
  24. Hello, Peter. How are you? a). We`re fine. b). Hello, Jane. This is Nam.
  c). I`m fine, thank . And you? d). I`m fine, thank you. And you?
  25. Nam: Hello, Peter. This is Xuan. Peter:______ .
  a). Fine, thanks b). Hello, Xuan c). Hi, Xuan. How are you? d). Hi, I`m Peter
  26. Good morning, children. How are you? ______.
  a). I`m fine, thanks b). We`re nine years old
  c). I`m nine years old d). We`re fine, thank you
  27. Phong: Hi, I`m Phong Lan: _______.
  a). Good morning, I`m fine b). Hi, I`m fine c). Hi, Phong. I`m Lan d). I`m Lan
  28. How old are you? -______ .
  a). I`m eleven years old b). I`m eleven years
  c). You`re eleven years d). You`re eleven old
  29. ______ ? - I`m fifteen.
  a). What about you b). How
   
  Gửi ý kiến