Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  WP_20180317_002_2.jpg HD_dung_leu_chu_A.flv Que_Huong__My_Tam__Nghe__tai__xem_lyrics__Zing_Mp3.mp3 12_Noi_vong_tay_lon__Nhay_.mp3 Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv KY_THUAT_CAM_TRAI_CHU_A_8_NGUOIDHSP_HUE.flv Dung_leu_chu_A_moi_nhat_1_nguoi.flv 2_MAI_TRUONG_NOI_HOC_BAO_DIEU_HAY_1.flv Trang_mi_5abmp.jpg Tra_my_5a_cai_noi_1bmp.jpg Nho_toc_cho_ba__ly_5a_bmp.jpg Mua_he_xanhbmp.jpg Hien_Anh_5A__Con_cong__hoan_thanhbmp.jpg Giup_me_viec_nha_ly_5a_12bmp.jpg GIUP_ME_TRA_MY_5Abmp.jpg Giup_me_hien_anh_2bmp.jpg 272bmp.jpg BAO_VE_MOI_TRUONGbmp.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Bài tập anh 6(unit 2)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 20h:48' 08-10-2017
  Dung lượng: 80.5 KB
  Số lượt tải: 340
  Số lượt thích: 0 người


  PRACTICE TEST-UNIT 2-ENGLISH 6
  *Odd one out :
  1. a. fine b. good c. night. d.old
  2.a. children b.we c.you d. I
  3. a. am b. are c. is d. yes
  4. a.pencil b. ruler c. window d. eraser
  5.a.Classroom b.desk c.board d. street
  6. a. open b. live c. spell d. am
  7. a.clock b. teacher c. student d. school
  *Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.
  1. a. name b. classmate c. paper d. thank
  2. a. seven b. ten c. evening d. eleven
  3. a. hi b.fine c.night d. children
  4.a.old b. morning c. bingo d. hello
  5. a.waste b. name c. stand d. eraser
  6. a. spell b. desk c. pencil d. basket
  7. a. sit b. five c. window d. morning
  8. a.open b. old c. close d. do
  9. a.door b. school c. choose d. classroom
  *Fill in each blank with a correct form of “to be”.
  1.This …………Mr. Tam. He ………… a teacher.
  2.Hello. I ………… Lan. What…………. your name?
  3.How old …………….you? _I …………eleven years old.
  4.How ……………you? _We ………………fine. Thank you.
  5.Who …………. they? _They……..Mr. and Mrs. White. And this ……their son, Peter.
  6.What ………………this?
  7.We …………………classmates.
  8.That ……………. a book.
  9.The children ………………fine.
  10.What ……………their names?
  *Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first.
  1.Fine, thanks. (Fine, thank ………………… .
  2.I’m ten.(I’m ten years……………….. .
  3.I’m Lisa.(My ………………………….. .
  4.I’m fine. And you? (I’m fine. How………………………?
  5.Bye. (Good ……………………..
  * Missing words
  1.This ______ my teacher. 2.Is ______ your desk.
  3.I`m ______ student. 4.This is ______ eraser.
  5.What ______ this? 6.Where ______ you live?
  7.It`s a ______ besket. 8.How ______ you spell it?
  9.______ old are you? 10.I am twelve ______ old.
  *Add “ Where, What, How”:
  1. ________ are you ? 2. ________old are you ?
  3. _______do you live ? 4. ________ is your name?
  5. ________do you spell it ? 6. ________ is this? It’s a desk
  *Write full form of these sentences :
  1.We’re ten . …………………………………………….
  2.I’m fine. Thanks . …………………………………………….
  3.Minh’s eleven ……………………………………………
  4.My name’s Lan …………………………………………
  5. She’s a student. ………………………………………
  6.It’s a pen …………………………………………..
  *Add “ my, your, I, you, he, she, her, they”( more than one answer):
  1. ________live on Le loi street 2. Hello, ________name is Minh
  3. What’s________ name?. My name’s Nam 4. Where do________live?
  5. How old are________? 6. This is Nam. ________ is a student
  7. My new classmate is Mai. ________is in class 6A. 8. ________ am 12 years old
  9. I have 2 friends. ________are Nam and An 10. How do ________ spell it ? H_O-A
  *Make questions to these answers :
  1.My name is Lan ……………………………………………
  2.She is 12 ……………………………………………
  3.That is a clock …………………………………………….
  4.This is a pen ……………………………………………
  5.I live on Nguyen Hue street …………………………………………..
  6.They live in Tan Duong …………………………………………..
  7.I’m fine. Thanks ………………………………………….
  8.Yes. That is my classroom ………………………………………….
  9.T-U-A-N ………………………………………….
  10.No. It isn’t my bag ………………………………………….
  *Fill in the blanks with prepositions: in,on,up,down,to :
  1.Stand............... 2.Sit...........
  3.Come..............
   
  Gửi ý kiến