Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  2.flv 1_320x240.flv 2_320x240.flv 1_320x240.flv 3.flv 2.flv 1.flv DSC_0004.flv Tiet_hoc_VNEN_truong_Tieu_hoc_Dong_Tam_My_Duc_Ha_Noi.flv A3.jpg A4.jpg A2.jpg A1.jpg 26055674_556922487982826_5697661071177325708_n.jpg 26055674_556922487982826_5697661071177325708_n.jpg 26166846_556921901316218_7612334982417096170_n.jpg 26167950_556921724649569_3365595436747622781_n.jpg 26113924_556921847982890_7637197292786136344_n.jpg 26055651_556922387982836_5299841189116446828_n__Copy.jpg 26055965_556921937982881_4902574148799260681_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Phan Khanh Chi
 • Bài tập anh 6(Unit 3)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 21h:41' 09-10-2017
  Dung lượng: 107.5 KB
  Số lượt tải: 574
  Số lượt thích: 0 người
  PRACTICE TEST-UNIT3-ENGLISH 6

  1.Odd one out :
  1- A. sister B. brother C. father D. doctor
  2- A. mother B. one C. four D. fifty
  3- A. who B. what C. this D. how
  4- A. is B. are C. am D. a
  5- A. his B. she C. your D. her
  6- A. nurse B. engineer C. student D. our
  7- A. these B. chair C. telephone D. bookshelf
  8- A. hi B. hello C. bye D. sit down
  2.Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.
  1.a. table b. eraser c. lamp d. bookcase
  2.a. student b. desk c. bench d. television
  3.a. sister b. window c. living d. nine
  4.a. those b. doctor c. close d. telephone
  5.a. benches b. lives c. tables d. does
  6.a. lamps b. clocks c. students d. stools
  7.a. sit b. engineer c. thirty d. window
  8.a. school b. door c. stool d. room
  3. Missing words
  1.______ is my family. 2.There ______ four ______ in my family.
  3.My father ______ a doctor. 4.How ______ people are there in your ______?
  5.What ______ his name? John. 6.What`s ______ name? Linda.
  7.______ is that? It`s Lan. 8.How many doors are ______? There ______ one.
  9.There ______ four windows. 10.His father is ______ engineer.
  4. Arrange in order
  1.are / in / we / our / room / living. …………………………………………………….
  2.are / there / people / in / four / my / family. ………………………………………….
  3.father / a / my / is / doctor. ……………………………………………….
  4.mother / is / his / nurse / a. ……………………………………………….
  5.brother / years / is / her / ten / old. ……………………………………………….
  6.he / what / do / does? ……………………………………………….
  7.mother / father / their / and / teachers / are. ………………………………………..
  8.are / in / they / house / the. ……………………………………………..
  9.mother / does / what / her / do? …………………………………………....
  10.many / how / are / your / there / in / students / class?
  ………………………………………………………………………………………….
  5. Match up
  1.Who is this? a. My mother`s a nurse.
  2.What does he do? b. There is one.
  3.How many people are there in your family? c. He`s in the classroom.
  4.What does your father do? d. He`s forty.
  5.How old is your brother? e. They are in the yard.
  6.What do your parents do? f. My father is a teacher.
  7.Where are they? g. There are four people.
  8.How old is Mr. Kiên? h. He`s ten.
  9.How many chairs are there in the room? i. He`s a student.
  10.Where is your teacher? j. She`s my sister.
  6. Write in full words
  10
  ten
  35
  
  60
  
  85
  
  
  15
  fifteen
  40
  
  65
  
  90
  
  
  20
  
  45
  
  70
  
  95
  
  
  25
  
  50
  
  75
  
  100
  
  
  30
  
  55
  
  80
  
  
  
  
  7. Multiple choice: Choose the correct words to complete the following sentences.
  1.______ are you? I`m fine, thank you. A. How old B. How C. How many
  2.There ______ a big board in my classroom. A. am B. is C. are
  3.______ are in our classroom. A. She B. We C. He
  4.______ students are there in your class? There are 40. A. How much B. How C. How
   
  Gửi ý kiến