Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_1466.JPG IMG_1287.JPG IMG_2530.JPG IMG_0816.JPG IMG_2536.JPG WP_20170707_15_30_53_Pro.jpg Z738781707990_24166a775ce1e970b63491835c4b2ecb.jpg Z778865301673_e7620e4ea135f59687d95e948a9435c9.jpg Z779592631867_327d56c110888f9d99f065a16c68e097.jpg Z778847737763_c5452e84e65917fa302530a2adb6a5cb.jpg Z778842756308_ae8528d15e5a1285fae76e19baeb66d8.jpg Z778838123553_63a7f217fe1c06cc3fa7506006e331d1.jpg Photomagic1.jpg Photomagic1.jpg 2.flv 1_320x240.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bài tập anh 6(Unit 4)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 21h:47' 09-10-2017
  Dung lượng: 30.5 KB
  Số lượt tải: 692
  Số lượt thích: 0 người
  PRACTICE TEST-UNIT4-ENGLISH 6

  1.Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.
  a. small b. face c. grade d. late
  a. breakfast b. teacher c. ready d. heavy
  a. time b. fine c. five d. city
  a. engineer b. greeting c. teeth d. street
  a. chair b. school c. couch d. children
  6. a.afternoon b. school c.classroom d. door.
  7. a. open b.close c.come d.old.
  8. a.eraser b.desk c.house d. student
  9. a.clock b.city c.class d. come
  10.a.waste b.stand c.bag d.that
  11.a. ready b.teacher c.head d.heavy
  12. a. these b.brother c.thank d.that
  13. a. my b.country c.family d. every
  14. a.have b.lamp c. stand d. wash
  15. a. time b.big c.live d. sit
  2. Missing words
  1.His school ______ small. 2.It is in ______ counmtry.
  3.Thu`s school is ______ the city. 4.There are four hundred ______ in his school.
  5.Which ______ are you in? I ___in grade 6. 6.How many ___ does your school have? Two.
  7.______ is your classroom? On the first floor. 8.Ba ______ his teeth every day.
  9.He ______ to school every morning. 10.What ______ is it? It`s ten o`clock.
  3.Match up :
  1.What time is it? □ a. Two.
  2.What time does he get up? □ b. It`s twelve o`clock.
  3.Where is your school? □ c. It`s small.
  4.Is it in the city or in the country? □ d. I go to school.
  5.What do you do every morning? □ e. I`m in grade 6.
  6.Which class are you in? □ f. It`s on the second floor.
  7.Which grade are you in? □ g. It`s on Dong Khoi Street.
  8.Where is her classroom? □ h. It`s in the city.
  9.Is your school big or small? □ i. He gets up at six.
  10.How many floors does your school have? □ j. I`m in class 6A.
  4.Supply the correct words to complete the passage.
  Nga ______ in the city. Every morning she ______ up at 6.30. She ______ her teeth. She ______ her face. She ______ a big breakfast. Then she ______ dressed. She ______ to school at 6.30. She ______ in grade 6. Her ______ is on the second floor. It ______ big. There ______ 42 students in her class. She loves ______ friends and teachers very much.
  5.Complete the passage and answer the questions.
  I’m Nam. I’m a student in (1) ………six. Every morning, I (2) ……. up at half past five. I (3) ………my teeth, wash my face, get dressed and then I (4) …….my breakfast at six o’clock. I go to (5)……....at half past six. My school isn’t (6)……… . It is small. It has two (7) ………and my (8) ………is on the second floor.
  1.What does Nam do? _..............................................................................................................
  2.Which grade is he in? _......................……………………………………..............................
  3.What time does he go to school? _...........................................................................................
  4.Is Nam’s school big? _.............................................................................................................
  5.How many floors does it have? _.................…………………………………………………
  6.Correct the mistakes:
  1.Phong’s (A) school (B) is (C) in country (D).
  2.Which (A) grade are (B) you (C) on (D)?
  3.My (A) classroom is (B) in (C) the second (D) floor.
  4.What (A) time do (B) he (C) go to (D) school?
  5.How many (A) floors (B) does (C) it has (D)?
  6.Every mornings (A), he eats (B) breakfast at (C) home (D).
  7.There are (A) four hundereds
   
  Gửi ý kiến