Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  46521613_2673060169500890_3280041471410962432_n.jpg IMG_5069.JPG IMG_5105.JPG IMG_5106.JPG IMG_5105.JPG IMG_5104.JPG IMG_5104.JPG IMG_5102.JPG IMG_5100.JPG IMG_5098.JPG IMG_5096.JPG IMG_5095.JPG IMG_5094.JPG IMG_5094.JPG IMG_5091.JPG IMG_5092.JPG IMG_5087.JPG IMG_5086.JPG IMG_5085.JPG IMG_5084.JPG

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 1 thành viên
 • Phạm Thị Chiến
 • thi thử 10 lần 2 Anh Vĩnh Tường 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:06' 15-05-2018
  Dung lượng: 14.8 KB
  Số lượt tải: 827
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT
  VĨNH TƯỜNG


  ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016 - 2017
  MÔN: TIẾNG ANH _ LẦN 2
  Thờigian 60 phút (không kể thời gian giao đề)
  
  
  A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (40 câu: 8,0điểm)
  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
  1.A. cough B. enough C. although D. laugh
  2. A. campus B. candidate C.award D. examine
  3.A. removes B. admires C. changes D. divides
  Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.
  4.A. label B. luxury C. receive D. model
  5.A.charity B. energy C. separate D. pollution
  Circle the best option A, B, C or D to complete each sentence
  6. We haven’t seen each other ________.
  A. yesterday B. since June C. last week D. for two months ago
  7. I enjoy ________ to the radio while I am driving.
  A. hearing B. listening C. watching D. seeing
  8. He ________ to go to the theater when he lived in the city.
  A. not used B. wasn’t used to C. didn’t use to D. hasn’t used
  9. If my brother had a car, he ________ to work every day.
  A. drives B. drove C. will drive D. would drive
  10. A new style of jeans ________ in the USA.
  A. has just introduced B. were just introduced
  C. has just been introduced D. have just been introduced
  11. ________ Jane has an exam tomorrow, she still watches TV.
  A. Although B. However C. Therefore D. Even
  12. Lam ________ he could meet the aliens from outer space.
  A. hopes B. wants C. likes D. wishes
  13. The last train hasn’t arrived yet, ________?
  A. is it B. has it C. did it D. was it
  14. - “________ pass me the newspaper?”– “Sure. Here you are.”
  A. Would you mind B. Could you please
  C. May you D. Why don`t we
  15. She doesn’t type ________ as her friends.
  A.quicklier B. more quickly D. most quickly D. so quickly
  16. Mrs. Mai, ________ is our teacher, will go to Australia next summer.
  A. who B. what C. which D. she
  17. - “When did your pen pal arrive?” – “________.”
  A. Since a week B. In five days C. For two days D. Last Sunday
  18. We aren’t ________ that he came first.
  A. surprising B. surprised C. surprisingly D. to be surprising
  19. I asked him whether ________ leaving for the capital that night.
  A. is he B. he is C. was he D. he was
  20. We arrived ________ late that there were no seats left.
  A. much B. very C. too D. so
  Choose the underlined word or phrase that needs correcting.
  21. Wouldyou mind to open the window for me?
  A. for me B. to open C. you D. Would
  22.The last time I have seen him in this city was two years ago.
  A. The last B. in C. was D. have seen
  23.In January 17th, people in Mexico bringtheir animals to church.
  A. to B. their C. bring D. In
  24.It’s going to be rainy in Tokyo, that is the capital city of Japan.
  A. that B. capital city C. rainy D. It’s
  25.If Tran forgets her breakfast, she would be hungry before lunchtime.
  A.If B. breakfast C. before D. would be
  Choose the word which best fits each gap of the passage.
  More than 300,000
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓