Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thu Hà)
 • (Nguyễn Kim Dung)
 • (Nguyễn Chí Luyện)
 • (Nguyễn Anh Tú)
 • (Nguyễn Thị Hải Yến)
 • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_76012.JPG 20190326_083754.jpg 20190326_093334.jpg 20190326_083851.jpg 20190326_083834.jpg 20190326_083831.jpg 20190326_083722.jpg 861D19F0C9B641F9961D301C2BB4C6D0.jpeg 66EA91558778401195FF050EAE9D548D.jpeg BFE076DDA89C4A199D36B1F5F491C240.jpeg 89823121147C44019881EF1819A12596.jpeg 632A453606A64770B812C4A55A094E20.jpeg 5F247146591E4E66AA4DC4BD106264CF.jpeg 4B98E1A3791647D0841020821EC58F23.jpeg C44DA719A4934E838A0F14A15405B78D.jpeg C1C5AA9AF9A2427683E3D276FBF9C262.jpeg 83544694F40B4AD2AA3D67ADD04E5C98.jpeg 372737E3AC0A47FD8FF53D7DE79ADDA8.jpeg B93C403EEBD8496EAB68255BE1745C8D.jpeg 5237315880804559908094A66837E4A0.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THỬ 10 TỔ HỢP YÊN LẠC 2017-2018(237

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:41' 15-04-2019
  Dung lượng: 21.4 KB
  Số lượt tải: 656
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC

  (Đề thi gồm có 4 trang)

  MÃ ĐỀ: 237
  ĐỀ THI THỬ LẦN 2 VÀO LỚP 10 THPT
  MÔN THI: TỔ HỢP
  NĂM HỌC 2017-2018
  (Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

  
  
  PHẤN I. TIẾNG ANH (20 câu; 4 điểm):
  I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best option to complete each of the following sentences.
  Câu 1. Let’s have a small farewell party for Lan at the weekend, _________?
  A. shall we B. do we C. will we D. are we
  Câu 2. It takes us about 5 hours ______________ to Da Lat by coach.
  A. travel B. traveling C. to travel D. traveled
  Câu 3. “Let me congratulate you on winning the first prize.” “________________.”
  A. Never mind B. It’s my pleasure C. You’re welcome D.That’s very kind of you
  Câu 4. People in Israel are going to celebrate their festival________is called Passover.
  A. which B. where C. whose D. who
  Câu 5. ___________ the first and second nights of Passover, Jewish families often enjoy the Seder. A. In B. On C. Over D. At Câu 6. She’d love to take part in the evening class. ________, she has to look after the baby in the evening.
  A. but B. Although C. Therefore D. However
  II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that needs correcting.
  Câu 7. I was so exciting to get your present yesterday.
  A. exciting B. to get C. was D. your
  Câu 8. Can you tell me the country where was she born?
  A. me B. Can you C. was she D. where
  III. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option whose underlined part is pronounced differently from the others.
  Câu 9. A. blood B. moon C. soon D. mood
  Câu 10. A. ended B. finished C. wanted D. completed
  IV. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the given one.
  Câu 11. “Do you know Long’s address?” he asked me.
  A. He asked me for Long’s address. B. He asked me if someone knew Long’s address.
  C. He asked me if I know Long’s address. D. He asked me if I knew Long’s address.
  Câu 12. They are building a new bridge over the river.
  A. A new bridge is building over the river. B. A new bridge is being built over the river.
  C. A new bridge is going to build over the river. D. A new bridge is built over the river.
  Câu 13. Unless you take any exercises, you will feel unhealthy.
  A. If you aren’t take any exercises, you will feel unhealthy.
  B. If you didn’t take any exercises, you will feel unhealthy.
  C. If you don’t take any exercises, you will feel unhealthy.
  D. If you take any exercises, you will feel unhealthy.
  Câu 14. The air here is too polluted for us to breathe.
  A. The air here is so polluted that we can’t breathe it.
  B. The air here is polluted that we can’t breathe.
  C. The air here is so polluted that we can’t breathe.
  D. The air here is such polluted that we can’t breathe it.
  Câu 15. I have never eaten this kind of food before.
  A. This is the first time I ate this kind of food.
  B. This is the first time I have never eaten this kind of food.
  C. This is the first time I eat this kind of food.
  D. This is the first time I have ever eaten this kind of food.

  V. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best option to answer each of the following questions.
  Solar energy is a long lasting source of energy, and it can (16)________almost anywhere. To generate solar energy, we only need solar cells and (17)________! Solar cells can easily be installed on house (18)________, so we don’t need
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓