Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Thị Thu Hà)
  • (Nguyễn Kim Dung)
  • (Nguyễn Chí Luyện)
  • (Nguyễn Anh Tú)
  • (Nguyễn Thị Hải Yến)
  • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    20180703_152231.jpg 20180703_105136.jpg IMG_3317.JPG IMG_3318.JPG IMG_3315.JPG IMG_3307.JPG IMG_3306.JPG 59B81EB0DD9B498CB330C77CC2D23DFE.jpeg D13993C926324A06B2CCD0EB75014A74.jpeg D9F3DDBA200745DF8D354CB6A16AEF93.jpeg IMG_5655.JPG IMG_6031.JPG 36860783_2095912740676736_8573339710246617088_n.jpg Mua_He_Xanh.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Penguins.jpg IMG_0033.JPG IMG_0053.JPG IMG_0059.JPG IMG_0056.JPG

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Unit 14. Wonders of the world

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Tự làm
    Người gửi: Hoàng Minh Hải
    Ngày gửi: 21h:05' 03-05-2018
    Dung lượng: 4.6 MB
    Số lượt tải: 18
    Số lượt thích: 0 người
    CROSSWORD
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    G
    R
    E
    A
    T
    W
    A
    L
    L
    H
    A
    L
    O
    N
    G
    B
    A
    Y
    H
    U
    E
    C
    I
    T
    A
    D
    E
    L
    B
    I
    G
    B
    E
    N
    E
    V
    E
    R
    E
    S
    T
    CROSSWORD
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    S
    T
    A
    T
    U
    E
    O
    F
    L
    I
    B
    E
    R
    T
    Y
    M
    O
    U
    N
    T
    R
    U
    S
    H
    M
    O
    R
    E
    Key :
    WONDERS
    It is a famous place in China. Some people say it can be seen from the moon.
    It is the highest mountain in the world.
    It is a famous statue in New York.
    It is a famous place in Hue
    It`s one of the World Heritages of Viet Nam.
    It is a famous clock in London
    It is a famous mount where the heads of four American presidents are carved into the rock.
    WONDERS OF THE WORLD
    Unit : 14
    Getting started + Listen and Read

    Unit 14. wonders of the world
    Lesson 1. Getting started - Listen and read
    I Getting stared
    Match the name of these famous world landmarks to the correct pictures.
    a
    c
    b
    d
    Stonehenge
    The Pyramids
    Sydney Opera House
    Statue of Liberty
    1 – c
    2 – a
    3 – b
    4 – d

    I.Vocabulary
    wonder
    : kỳ quan
    (n)
    clue
    : manh mối, sự gợi ý
    (n)
    suggest
    : đề nghị
    (v)
    II. Practice the dialogue
    I.Vocabulary
    II. Practice the dialogue
    * Model sentences
    She doesn’t know how to play it.
    Form:
    S + V +…Question words + to- infinitives
    = She doesn’t know how she can play it.
    how, what, where, when….
    tell, show, ask, decide,
    know, understand………
    * Use question words + to- infinitives..
    1. She/ told /me/ how / go/ there.
    2. Linh/showed / Mai/ where / get / tickets.
    3. I/ advised/ Nhi/ how/ go/ from Hue/ Hoi An.
    4. Nga/ told /Na/ what / do / there during the visit.
    * Use question words + to- infinitives..
    1. She/ told /me/ how / go / there.
    - She told me how to go there.
    2. Linh/ showed/ Mai/where/get/tickets.
    - Linh showed Mai where to get tickets.
    3. I/advised/ Nhi/ how/go/ from Hue/ Hoi An.
    - I advised Nhi how to go from Hue to Hoi An.
    4. Nga/ told/Na/ what/ do/ there during the visit.
    - Nga told Na what to do there during the visit.
    III. Complete the summary. Use words from the dialogue.
    Hoa, Nga and her cousin Nhi bored, so Nga that they play a (1) ............ 20 Questions.She the rules and then the girls to play. Nga of a (2)............ and she the others a (3)......... by saying that it
    in (4)............. . Nhi out the place in (5).............. .Hoa it the (6)............... Gate Bridge, but that is in San Francisco. Nhi (7)......... when she it (8).......... the Statue of Liberty.
    game
    place
    clue
    Vietnam
    America
    Golden
    right
    was
    were
    suggested
    called
    explained
    started
    thought
    gave
    wasn’t
    found
    was
    thought
    was
    was
    said
    Team A
    Team B
    2
    1
    5
    4
    6
    3
    A
    B
    Nhi found out the key of the guessing game.
    Who found out the key of the guessing game?
    Lucky Number

    Did Nga explain the rules of the guessing game?
    Yes, she did.
    What did Nga suggest when Nhi, Hoa, Nga were bored ?
    Nga suggested that they play a game.
    Lucky Number
    What was the key of the guessing game ?
    It was the Statue of Liberty.
    Team A
    CONGRATULATIONS !
    Team B
    CONGRATULATIONS !
    Team A and Team B
    CONGRATULATIONS !
    Answer the questions
    1. What did Nga suggest when Nhi, Hoa, Nga were bored ?
    2. Did Nga explain the rules of the guessing game?
    3. Who found out the key of the guessing game?
    4. What was the key of the guessing game?
    Nga suggested that they play a game.
    Yes, she did.
    Nhi found out the key.
    It was the Statue of Liberty
    Homework:
    - Learn by heart the vocabulary and structure.
    - Write the summary in your exercise notebooks .
    - Prepare Unit 14 : Lesson 2 : Speak + Language focus 2 .
     
    Gửi ý kiến