Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Phương Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Uy Nỗ
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 76 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6164 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này