Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Vera Moon
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
Quận/huyện Quận 1
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13190 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 25 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17666 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này